Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krużlowej Wyżnej

Strona główna

Sprzedaż biletów miesięcznych
na miesiąc PAŹDZIERNIK 2020 r.
odbędzie się 1 października 2020 r. (czwartek)
przed wejściem do budynku szkoły
w godz. 12.00 – 13.20
Ceny biletów:
Bilety refundowane przez Urząd Gminy – 178,50 zł
Bilety zakupione indywidualnie – 50,00 zł
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu

 

  

Informujemy, że od 18 maja 2020 r. Przedszkole Samorządowe będzie pełnić dyżur opiekuńczy dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia im opieki.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i jeżeli będą Państwo zmuszeni wysłać dziecko  do przedszkola należy skontaktować się z sekretariatem szkoły telefonicznie.

 

Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych

1. Do przedszkola mogą przyjść dzieci rodziców, którzy oboje pracują i nie mają innej możliwości zapewnienia opieki dzieciom.

2. Rodzic ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję wysłania dziecka do przedszkola znając czynniki ryzyka związane z epidemią COVID -19.

3. Dziecko musi być całkowicie zdrowe. Nie mogą być przyjęte dzieci z osłabioną odpornością i chorobami przewlekłymi.

4. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i wybierane tylko przez osoby zdrowe.

5. Rodzic jest  zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z żadną osobą zarażoną,  przebywającą w kwarantannie lub izolacji oraz jest zobowiązany do wyrażenia zgody  na codzienny pomiar temperatury u dziecka przed wejściem na teren przedszkola. Jeżeli pomiar temperatury u dziecka  przekroczy 370C dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

6. Rodzice są zobowiązani do systematycznego przypominania dziecku podstawowych zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu  czy kasłaniu).

7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola  żadnych zabawek ani innych przedmiotów.

8. Rodzice i prawni opiekunowie  przyprowadzający dziecka do przedszkola mają zachować odstęp społeczny w stosunku do innych rodziców i pracowników przedszkola  wynoszący 2 metry.

9. Rodzic jest zobowiązany  zapewnić dziecku, które ukończyło 4 rok życia  osłonę nosa i ust.

10. Rodzic jest zobowiązany oddać dziecko pod opiekę pracownika przedszkola
w wyznaczonej przestrzeni. Dzieci potem będą wyprowadzane do rodzica przez pracownika przedszkola.

11. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców do sali i łazienek.

12. W przypadku konieczności wejścia rodzica do przedszkola jest on zobowiązany zdezynfekować ręce oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przebywania na terenie przedszkola.

13. Rodzice zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.

14. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola niepokojących objawów chorobowych dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko
z przedszkola

15.  Przedszkole będzie prowadziło jedynie zajęcia opiekuńcze. Materiały do pracy w domu nadal będą przesyłane w ustalonej dotychczas formie.

16. W ramach zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami nauczyciel ma przygotowane numery kontaktowe do rodziców.

17. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora szkoły oraz Rodziców.

18. Po ustaniu objawów chorobowych i powrocie dziecka do przedszkola rodzic jest zobowiązany do ponownego napisania oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ

z dnia 14 maja 2020 r.

 w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,ze zm.) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydanych związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ze zm.)

 zarządza się, co następuje:

 § 1.

 

 1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Samorządowego w Krużlowej Wyżnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Procedury stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szklono – Przedszkolnego w Krużlowej Wyżnej Samorządowego .

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krużlowej Wyżnej z dnia 14 maja 2020 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ

z dnia 5 maja 2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Krużlowej Wyżnej

  

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 Zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Samorządowego w Krużlowej Wyżnej w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Samorządowego w Krużlowej Wyżnej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krużlowej Wyżnej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Pomoc psychologiczna w czasie pandemii koronawirusa - wsparcie telefoniczne i online.

Trudna dla wszystkich sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa nie pozostaje obojętna dla naszego zdrowia psychicznego. Lęk wywołany możliwością zakażenia, strach  o przyszłość, izolacja od rówieśników, możliwa utrata pracy, nadchodzący kryzys gospodarczy to tylko niektóre stresory, które zakłócają spokój nas wszystkich.  Wiele osób nie potrafi poradzić sobie z tym napięciem. Jeśli sam sobie nie radzisz lub znasz osoby, które są w takiej sytuacji, zgłoś się po pomoc. 

Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii - Pobierz biuletyn TUTAJ!!!

 

 

 

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły zapisy  do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 są możliwe drogą elektroniczną do 3 kwietnia 2020 r.  

Do świetlicy szkolnej przyjmowani będą w pierwszej kolejności uczniowie szkoły podstawowej, których obydwoje rodzice pracują oraz uczniowie czekający na odwóz komunikacją publiczną.

 

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ŚWIETLICĘ  proszę przesłać na adres szkoły: spkruzlowa@poczta.onet.pl lub zostawic w specjalnej skrzynce, która będzie dostępna przed budynkiem szkoły.

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ŚWIETLICĘ  można pobrać klikając --- > TUTAJ !!!  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ŚWIETLICĘ w wersji papierowej  będzie również dostępna przed budynkiem szkoły. 

 

W wyjątkowych sytuacjach proszę się kontaktować z dyrektorem w szkole w godz. 9-14 / poniedziałek - piatek/ po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 

Nr telefonu 18 445 19 23 (codziennie w godz. 9 - 14)

  

 

 

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! 

Realizując Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor ZSP w Krużlowej  Wyżnej informuje o podjętych działaniach;

 

 1. Nauczyciele kl. I-III w celu realizacji zadań będą komunikowali się z rodzicami i uczniami poprzez dziennik elektroniczny.
  Nauczyciele będą dostępni dla uczniów do bezpośrednich kontaktów czy to telefonicznych czy za pośrednictwem poczty elektronicznej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 12:00 oraz dla rodziców 17:00 - 18:00. Tygodniowy zakres treści, sposób  monitorowania postępów ucznia, oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia zostanie podany przez wychowawcę z uwzględnieniem innych nauczycieli uczących w danej klasie.
 2. Nauczyciele uczący w kl. IV-VIII w celu realizacji zadań będą komunikowali się z rodzicami i uczniami poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną  oraz wybrane komunikatory.
  Tygodniowy zakres treści, sposób  monitorowania postępów ucznia, oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia zostanie podany przez każdego nauczyciela.
  Nauczyciele będą dostępni dla uczniów do bezpośrednich kontaktów czy to telefonicznych czy za pośrednictwem poczty elektronicznej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. dostosowanych do podziału godzin, lub wg indywidualnych ustaleń z klasami, a dla rodziców od 17:00 do 18:00.
 3. Nauczyciele wychowania przedszkolnego będą w kontakcie z rodzicami swoich wychowanków poprzez grupy zamknięte na Messengerze lub utworzone konta na poczcie elektronicznej. Będą wspomagać ich w organizowaniu czasu spędzanego w domu poprzez udostępnianie ciekawych i pouczających linków, filmów czy też artykułów, które mogą zostać wykorzystane do domowej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. W różnych nagłych i ważnych sprawach prosimy kontaktować się z nami w każdej chwili.

 

Mając na uwadze wyjątkowo trudny czas dla nas wszystkich, ograniczone możliwości w dostępie do narzędzi (komputer, laptop) Waszych dzieci, informujemy, że będziemy starać się, aby wysyłane informacje były ciekawe, zachęcały do samodzielnej pracy, tak by nie obciążały nadmiernie całych rodzin. Będziemy ograniczać ilość podawanych informacji ale prosimy aby te, które zostaną wysłane zostały poważnie potraktowane przez uczniów. Nadal trwa rok szkolny ze wszystkimi jego konsekwencjami. Życzymy wszystkim zdrowia, wytrwałości oraz cierpliwości. Do zobaczenia w murach szkoły.

 

Dyrektor 

ZSP Krużlowa Wyżna 

Stanisław  Wanatowicz

 

 

 

NAUKA W DOMU – WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Szanowni Rodzice, wszyscy dzisiaj stajemy przed ogromnie trudnym zadaniem, z jednej strony musimy wyjaśniać naszym dzieciom trudne sytuacje, które się pojawiają, z drugiej musimy podołać naszej pracy i nauczaniu zdalnemu naszych dzieci.   

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekazuję kilka ważnych informacji o tym, jak organizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą oraz jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci. 

W tym trudnym dla wszystkich czasie życzę wszystkim zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.                               

 Pedagog szkolny

 Agnieszka Witek

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

 1. Zapewnić dziecku ciszę i spokój, aby mogło w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, muzykę itp.).
 2. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.
 3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, dziecko może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
 4. Nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń itp.
 5. Robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 45 minutach pracy.
 6. Pomóc dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.
 7. Wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki oraz nauczyciela.

 

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki? 

 1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.
 2. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
 3. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Fantastycznie narysowałaś ten dom”.
 4. Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
 5. Nie stawiać wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.
 6. Ukazywać praktyczne zastosowanie informacji zdobytych podczas nauki.
 7. Zachęcać do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie: notatki z wykorzystaniem kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, robienie wykresów, map myśli; fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku.
 8. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

 

10 rad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.

 

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko  z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby.      

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. 

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. 

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.
 

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki). 

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach. 

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. 

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) 

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Ustalcie zasady korzystania z Sieci oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji. 

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa. 

 

 ZDALNE LEKCJE

 

Tematy na każdy dzień i przedmiot, ale i propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów i ze szkół podstawowych, i średnich – wszystko to  już dziś znajdziecie na 

www.gov.pl/zdalnelekcje

 

 

Portale edukacyjne proponowane przez GOV pomocne do prowadzenia zdalnej nauki. 

 1. epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci NarodowejSerwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

 Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

  Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

 Dyrektorze, 

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
  2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Rodzicu,

 ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

 Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

 

Departament Informacji i Promocji

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ

 

"Gdyby każdy miał to samo,

nikt nikomu nie byłby potrzebny".

ks. Jan Twardowski

 

 

WITAMY SERDECZNIE!!!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

yTxDsAz87

Aktualności