kalendarium
Poniedziałek, 2018-11-19
Imieniny:
Elżbiety, Faustyny
kalendariummenumenuankieta

W szkole najbardziej podoba mi się to, że:

Pokaż wyniki
ankietapoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

poleć nas
Logo BIP
https://www.facebook.com/pages/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-ks-Jana-Twardowskiego-w-Kru%C5%BClowej-Wy%C5%BCnej/317527041606148?pnref=lhc
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminagrybow
http://uczniowskiee-portfolio.blogspot.com/

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ

Jesteś tu: » Strona startowa » Biblioteka 1 » REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW     SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ

  1. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.   Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

  1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego. Wypożyczenie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 5 września.
  2. Podręczniki są własnością biblioteki szkolnej. Uczniowie mają obowiązek je szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
  3. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.
  4. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
  5. Podręczniki, materiały edukacyjne winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
  6. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
  7. Zwrot podręczników, materiałów edukacyjnych skutkuje rozliczeniem się ucznia z biblioteką szkolną.
  8. Podręczniki należy zwrócić do biblioteki w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.
  9. Za zagubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.                  

Procedura wypożyczenia podręcznika

1.Na początku roku szkolnego wychowawca klasy pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

2.Przekazując podręczniki i materiały edukacyjne uczniom, wychowawca ma obowiązek odebrania podpisanego przez rodzica oświadczenia o treści „oświadczam, że znane mi są zasady korzystania przez uczniów z podręczników/materiałów edukacyjnych wypożyczonych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez ………………………………. (imię i nazwisko ucznia)   z podręcznika/ materiału edukacyjnego .”

3.Wychowawca informuje rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Ewentualnie uszkodzenia należy natychmiast zgłosić wychowawcy.

                                                       

Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne

1.W przypadku gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w Szkole, jest zobowiązany zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

2.Uczeń jest zobowiązany zwrócić szkole podręczniki w stanie niepogorszonym , pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

3.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek  w podręcznikach .

4.Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinania itd. oraz innych czynności, które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.

5.Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.


Zakres odpowiedzialności

 

1.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika

w terminie wskazanym w p. 11 rodzic dziecka jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.

 

2.Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa Dyrektor Szkoły w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej w Art.22ak ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty9 (zmiana ustawy z dnia 30 maja 2014 roku).

 

3. W myśl niniejszego zapisu „W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,43zł za jedną część „Naszego elementarza „.Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku:

59 1010 1010 0031 2822 3100 0000

W treści przelewu należy wpisać :” zwrot za podręcznik część ….”podając numer jednej z czterech części.

4.Rodzic który dokona wpłaty celem rozliczenia się z budżetem państwa za utracony, uszkodzony lub zniszczony podręcznik  przedkłada dowód przelania środków na ww. rachunek dochodów w sekretariacie szkoły.

5.Dyrektor szkoły na podstawie przedstawionego przez rodzica dowodu wpłaty składa zapotrzebowanie uzupełniające na podręcznik.

                                                    

                                               

 

 

 

Krużlowa, dn.  ……………………… 

 

OŚWIADCZENIE

 

    Oświadczam, że znane mi są zasady korzystania przez uczniów  z podręcznika/ materiałów edukacyjnych wypożyczonych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez ………………………………………… (imię i nazwisko ucznia)  z podręcznika/ materiału edukacyjnego.

 

                                                          ………………………………

                                                            (podpis rodzica)

 

 

Krużlowa, dn.  ……………………… 

 

OŚWIADCZENIE

 

    Oświadczam, że znane mi są zasady korzystania przez uczniów   z podręcznika/ materiałów edukacyjnych wypożyczonych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez ………………………………………… (imię i nazwisko ucznia)        z podręcznika/ materiału edukacyjnego.

 

                                                          ………………………………

                                                                    podpis rodzica)